KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
POTANSİYEL ÜRÜN veya HİZMET ALAN KİŞİ (POTANSİYEL MÜŞTERİ)
BİLGİ/İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu İşletme Unvanı
Dasal Havacılık Teknolojileri Anonim Şirketi

MERSİS/TCK No
0270101618200001

İlgili Kişi Başvuru E-Posta Adresi
kvkk@dasal.com.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin Web Adresi
www.dasal.com.tr

Telefon/Faks
Tel : 0216 504 0050
Fax : 0216 504 0055

Posta Adresi
Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı, No:3 Blok:5 Kat: Z05/06, Pendik, İSTANBUL

 

AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninin amacı, işletmemiz tarafından işlenen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 3.maddesi gereği kişisel veri, gerçek kişiye ait kimliği belirli veya belirlenebilir kılan (Ad, Soyad, TC No, Kamera Kaydı, Adres, Maaş, IP, Log, E-Posta vs) her türlü bilgiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu işletmemiz tarafından kişisel verileriniz 6698 Sayılı KVKK’nın 4.maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak, 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak işlenmektedir.

İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLER, VERİ İŞLEME AMAÇLARI ve
HUKUKİ SEBEPLERİ

Veri Sorumlusu işletmemizce işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, hukuki sebepleri (açık rıza/istisna hukuka uygunluk şartları) aşağıda yer almaktadır.

İşlenebilecek Veri Kategorisi
Kimlik

İşlenebilecek Kişisel Veriler
Ad, Soyad   

İşlenebilecek Kişisel Veriler İşlenme Amaçları
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sözleşmelerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


İşlenme Hukuki Sebepleri
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


İşlenebilecek Veri Kategorisi
İletişim

İşlenebilecek Kişisel Veriler
Telefon Numarası, E-Posta, Şirket/Kurum Bilgisi, Şirket/Kurumdaki Pozisyon/Unvan Bilgisi


İşlenme AmaçlarıBilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sözleşmelerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


İşlenebilecek Veri Kategorisi
Müşteri İşlem

İşlenebilecek Kişisel Veriler
Talep-Şikayet-Öneri-Beklenti Bilgisi

İşlenme Amaçları
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sözleşmelerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


İşlenme Hukuki Sebepleri
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


İşlenebilecek Veri Kategorisi
Kimlik - İletişim (Ticari elektronik ileti gönderilebilmesi için)

İşlenebilecek Kişisel Veriler
Kimlik: Ad Soyad

İletişim: Telefon Numarası-E-Posta

İşlenme Amaçları
Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yönetilmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yönetilmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yönetilmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikâyetlerin Takibi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi


İşlenme Hukuki Sebepleri
Açık rızanızın bulunması halinde işlenebilecektir.

 

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

 

Kişisel verileriniz web sitemizde yer alan bilgi/iletişim formu ile bizlerle iletişim kurmanız, hizmet talebinde bulunmanız, bilgi talep etmeniz, talep/şikayet/öneri/beklentilerini paylaşmanız sırasında sizin tarafınızdan sağlanan ya da resmi/özel kurum ve kuruluşlar ile sair 3.kişiler aracılığı ile temin edilen tüm bilgi ve belgelerden otomatik/kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. maddesi ile sair mevzuata uygun olmak ve yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak veri sorumlusu işletmemiz departmanları, hissedarlarımız, grup şirketlerimiz, tedarikçimiz olan avukatlarımız gibi faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimiz her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan kurum, kuruluşlar ve kişilere aktarılabilecektir. 

HAKLARINIZ

 

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya dışında verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme; verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme; Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; verileriniz aktarılmışsa yapılan düzeltme, silme veya yok etme işleminin verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme; verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme; verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

İlgili Kişi (Veri sahibi) olarak taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre yazılı olarak noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile yukarıda yer alan posta adresine veya KVKK iletişimine tahsis edilen e-posta adresimize iletebilirsiniz.

BİZE ULAŞIN

Sanayi Mah. Teknopark Blv. No.1/5a/Z06 - 34906, Pendik / İstanbul

Tel: +90 216 504 00 53

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

Bilgi Talep Eden Kişinin

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!